เริ่มต้นจากร้านเล็กๆ ขายสีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จากนั้นได้ขยายกิจการขึ้นเรื่อยๆขยายกลุ่มสินค้าที่ขาย เจาะตลาดมีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น